http://www.gordonresearch.com/Images/townsendletterlogo.gifA Promising Cure for URTI Pandemics, Including H5N1 and SARS: Has the Final Solution to the Coming Plagues Been Discovered? Nadějný lék na URTI pandemií, Včetně H5N1 a SARS na následující chorob byl opravdu objeven? (Part II) (Část II)

by Eric Gordon, MD and Kent Holtorf, MD Eric Gordon, MD a Holtorf Kent, MD
April 2006 Duben 2006

Historical Virotoxicity of Oligodynamic Silver Historická virotoxicita  iontového-koloidního stříbra

Viruses cause most upper respiratory tract infections (URTIs), such as adenovirus, coronavirus, coxsackievirus, influenza virus, parainfluenza virus, respiratory syncytial virus, and rhinovirus, which account for the majority of cases. 1 A broad-spectrum anti-viral agent that really works is needed to combat over 200 viruses that cause URTIs. 2 Undoubtedly oligodynamic silver fits this bill. Viry způsobují většinu infekcí horních cest dýchacích (URTIs), jako je adenovirus, coronavirus, coxsackievirus, virus chřipky, parainfluenza virus, respirační syncyciální virus, a rhinovirus, které tvoří většinu případů. 1 A-široké spektrum anti-virovou agent, že opravdu funguje, je nutná pro boj s více než 200 virů, které způsobují URTIs. 2 Nepochybně iontové-koloidní stříbro uložení tohoto zákona.

Emerging medical studies confirm the stellar, broad-spectrum virotoxic efficacy of oligodynamic silver (Ag+) both in vitro and in vivo . Vznikající lékařské studie potvrzují, že hvězdné, široké spektrum virotoxické-účinnosti iontového-koloidního stříbra (Ag +) jak in vitro a in vivo. This includes some of the most formidable viral organisms like HIV (including co-infections) 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 and Herpesvirus hominis (HSV). 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 Despite the low yields of oligodynamic Ag+ of the past 100 years common to silver-based drugs, the collective authoritative medical literature has documented efficacy of Ag+’s virotoxicity against over 24 viruses. Sem patří některé z nejvýznamnějších impozantní virové organismy, jako je HIV (včetně spolufinancování-infekce) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a herpesvirus hominis (HSV). 11, 12, 13, 14, 15, 16 , 17 i přes nízké výnosy iontové-koloidní Ag + v posledních 100 letech společné stříbro-založené léků, kolektivní směrodatně lékařské literatuře je dokumentována účinnost Ag + 's virotoxicita před více než 24 virů. For the viruses relevant to URTIs, the following are known to succumb to oligodynamic Ag+: Pro viry důležité pro URTIs, tyto jsou známy propadat iontové-koloidní Ag +:

 • Adenovirus; 18 , 13 Adenovirus, 18, 13
 • Coxsackie virus type B-3 (CB-3); 19 Coxsackie virus typu B-3 (CB-3); 19
 • Influenzae (strains not identified); 20 , 21 , 22 Influenzae (kmeny nebyly zjištěny), 20, 21, 22
 • Influenza A; 13 , 19 Influenza A, 13, 19
 • Influenza B (Haemophilus influenzae); 23 Chřipka B (Haemophilus influenzae); 23
 • Rhinovirus type 1A; 19 and Rhinovirus typu 1A, 19 a
 • HSV–(URTI), as referenced above. HSV-(URTI), jak je uvedeno výše.

Historical Bactericidal Properties of Oligodynamic Silver in URTI Historické baktericidní vlastnosti iontového-koloidní stříbra v URTI

Oligodynamic Ag+'s antimicrobial efficacy extends well beyond its virotoxicity. Oligodynamic Ag+'s lethal effects span across all microbial domains (viral, bacterial, and fungal). Iontové-koloidní Ag + 's antimikrobiální účinnost sahá daleko za její virotoxicitu. Iontové-koloidní Ag +' s letální účinky span všech mikrobiální domén (virů, bakterií a hub). The following URTI-related bacteria are known to be susceptible to oligodynamic Ag+: Následující URTI-související bakterií je známo, že jsou vnímavé k iontové-koloidní Ag +:

 • Beta hemolytic streptococci, 24 , 25 , 11 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 which causes tonsillopharyngeal cellulitis, tonsillopharyngeal abscess29 (including reduced nasopharangeal abscesses), 32 otitis media, 33 , 29 , 31 plus sinusitis, 34 , 31 , 35 and up to ten percent of cases of adult pharyngitis 36 and the associated condition – scarlet fever; 33 Beta hemolytickou streptokoků, 24, 25, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, které způsobí tonsillopharyngeal celulitida, tonsillopharyngeal abscess29 (včetně snížené nasopharangeal abscesy), 32 otitis media, 33, 29, 31 plus sinusitida, 34, 31 , 35 a až deset procent případů dospělých faryngitis 36 a související podmínky - spálou; 33
 • Streptococcus pneumonia; 23 Streptococcus pneumonie; 23
 • Corynebacterium diphtheriae; 37 , 11 , 33 , 26 Corynebacterium diphtheriae, 37, 11, 33, 26
 • Neisseria gonorrhoeae; 25 , 29 , 38 , 33 , 39 , 40 , 41 Neisseria gonorrhoeae, 25, 29, 38, 33, 39, 40, 41
 • Herpesvirus hominis (HSV); 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 5 , 17 Herpesvirus hominis (HSV), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 5, 17
 • Klebsiella pneumoniae; 42 , 27 , 23 Klebsiella pneumoniae, 42, 27, 23
 • Haemophilus influenzae; 23 Haemophilus influenzae; 23
 • Bordetella pertussis; 32 , 31 causes less than 10% of acute tracheobronchitis cases; and Bordetella pertussis, 32, 31 méně než 10% případů akutní tracheobronchitis a
 • Mycobacterium (Tuberculosis) 38 , 31 . Mycobacterium (tuberkulóza), 38, 31.
 • Inflammatory conditions of the eyes, ears, nose, and throat; 43 , 44 , 39 , 40 , 31 , 45 Zánětlivé stavy z očí, uší, nosu a krku, 43, 44, 39, 40, 31, 45
 • Spring Catarrh; 29 and Jarní katar, 29 a
 • Pneumococci 46 /Pneumonia. 47 Pneumococci 46 / zápal plic. 47

Case History Anamnéza

  Perhaps oligodynamic Ag+'s most compelling nature lies in its ability to successfully eradicate pervasive primary and secondary co-infections simultaneously. Snad iontové-koloidní Ag + 's nejvíce závažný charakter spočívá v jeho schopnosti úspěšně vymýtit všudypřítomná primární a sekundární CO-infekcí současně. A controlled trial, the equivalent of a "best case series" concerning two groups of advanced AIDS (Candidiasis and Wasting Syndrome) with immunity suppressing moieties (ISM) demonstrated complete sero-negative conversion after a single treatment with oligodynamic Ag+ hydrosol. A kontrolovaná studie, která odpovídá "nejlepším případě řady" o dvě skupiny pokročilých AIDS (syndrom Candidiasis a kachexie) s potlačením imunity moieties (ISM) prokázána kompletní elleo-negativní konverze po jediném ošetření iontové-koloidní Ag + hydrosol. The studies were conducted at a medical facility in Lucha Contra el Sida, Comayaguela, Tyto studie byly provedeny na zdravotnické zařízení v Lucha Contra el sida, Comayaguela, Tegucigalpa, Tegucigalpa, Honduras Honduras , , Central America. Střední Amerika.

Quoting from the study, "Furthermore, said devices [silver oxide hydrosol] are capable of killing pathogens and purging the bloodstream of immune suppressing moieties (ISM) whether or not created by the AIDS virus (HIV); so as to restore the immune system."3 (Brackets added by authors.) Citovala ze studie, "Dále řekl přístroje [oxid stříbra hydrosol] jsou schopná usmrtit patogeny a čištění krevního řečiště na potlačení imunitní moieties (ISM), též vytvořen AIDS (HIV), s cílem obnovit imunitní systém . "3 (Držáky přidal autorů.)

This single treatment delivered a total of 200 mg of silver for a 70 kilogram patient, well within the lowest observed adverse event level (LOAEL) established by the EPA for injected silver. 48 Unlike picoscalar oligodynamic Ag+ hydrosol devoid of silver oxide, the former required activation into an oligodynamic state with persulfate. Nevertheless, the results were astounding. To jediné ošetření dodáno celkem 200 mg stříbra za 70 kg pacienta, i do nejnižších pozorovaných nežádoucích událostí úrovni (LOAEL) zřízených pro EPA injektován stříbra. 48 Na rozdíl od picoscalar iontové-koloidní Ag + hydrosol bez oxidu stříbrného, bývalý požadované aktivace do iontové-koloidní stavu s persulfate. Nicméně výsledky byly ohromující.

Pharmacology Farmakologie

Pharmacokinetics is concerned with how the body affects the Absorption, Distribution, Metabolism, and Excretion (ADME) of the silver-based drug: Farmakokinetika se týká, jak těla ovlivňuje absorpci, distribuci, metabolismus a vylučování (ADME) ze stříbra-založených léků:

 • Time course of Absorption: The absorption of picoscalar silver hydrosol is nearly instantaneous. Časový průběh absorpce: absorpce picoscalar stříbro hydrosol je téměř okamžitá. An average picoscalar Ag+ particle size of eight angstroms results in a Particle Diffusion Coefficient approaching 10-5 cm2/second, 49 which exponentially facilitates tissue absorption over previous versions of silver hydrosols. Průměr picoscalar Ag + velikost částic z osmi angstroms výsledky v casticove Difuzní koeficient blíží 10-5 cm2/second, 49, které exponenciálně usnadňuje vstřebávání tkáně v předešlých verzích stříbro hydrosols.
 • Time course of Distribution: "In rats, silver was unevenly distributed in organs and tissues following… intravenous injection (wherein) the highest concentrations were found, in decreasing order, in the liver, pancreas, spleen, and plasma (Klaassen 1979a)." 50 It has been observed that IV silver administration will readily pass the so-called blood-brain barrier, 51 presumably allowing for interface and intervention with pathogens or prions associated with neuropathologies (ie, ALS, MS, polio, spinal meningitis, viral encephalitis, and possibly BSE/hCJD - Mad Cow Disease). 52 , 53 , 54 , 13 Časový průběh distribuce: "V potkanů, stříbro nevyrovnaně distribuovány v orgánech a tkáních po ... intravenózní injekci (v nichž) nejvyšší koncentrace byly nalezeny v sestupném pořadí, v játrech, pankreatu, sleziny, a plazmy (Klaassen 1979a)." 50 Bylo pozorováno, že IV stříbrná správa snadno složit tak-zvané krve-bariéra mozku, 51 patrně umožňuje rozhraní a zásah s patogeny nebo priony jsou spojena s neuropathologies (tj. ALS, MS, dětské obrny, spinální meningitida, virové encefalitidy, a možná i BSE / hCJD - nemoc šílených krav). 52, 53, 54, 13
 • Time course of Metabolism: At the cell level, Argyrophil I reduction reactions convert oligodynamic silver ions into colloidal grains of neutral silver now bound to the same tissue section. 55 This reaction is reversible. Časový průběh metabolismu: Na buněčné úrovni, Argyrophil I snížení reakce přeměny iontové-koloidní stříbrných iontů do koloidní zrna neutrální stříbro nyní vázána na stejné části tkáně. 55 Tato reakce je reverzibilní. In 1979, Gallyas demonstrated that transformation of inactive silver back into bioactive silver takes place as the tissue itself becomes oxidized. 56 White blood cells (WBCs) are dedicated to such oxidizing mechanisms, and since WBCs are known to hoard silver particles out of the blood stream, 57 , 58 it is likely immunity is greatly enhanced with oligodynamic silver. V roce 1979, Gallyas ukázaly, že transformace neaktivní stříbro zpět do bioaktivních stříbro probíhá jako tkáň sama se oxiduje. 56 Bílé krvinky (WBCs) jsou věnovány tyto okysličující mechanismy, a protože je známo, že WBCs hromadit částečky stříbra z krve proudu, 57, 58 je pravděpodobné, imunita je výrazně posílena s iontové-koloidní stříbra.
 • Time course of Excretion: No matter how silver is administered, the predominant route of elimination is the feces. 59 , 60 Depending upon the type of silver-based drug used, the mammal studied, and the route of administration, the biologic half-life of silver is reported to range from 2 to 4 days to months.59, 60, 61 This provides a 12 to 24 hour therapeutic window to recharge spent silver in vivo by way of H 2 O 2 IV drip administration. Časový průběh Vylučování: Bez ohledu na to, jak se podává stříbro, převládající cesta eliminace je výkaly. 59, 60 V závislosti na typu stříbro-založené léků použity, savec studoval, a způsobu podání, biologického polovina-život stříbra hlášeny do rozmezí 2 až 4 dny, aby months.59, 60, 61 To představuje 12 až 24 hodin terapeutické okno pro dobití strávil stříbrná in vivo pomocí H 2 O 2 IV kapání správy.

Modern and Historical Body Pharmacodynamics Moderní i historická tělesná Farmakodynamika

  Pharmacodynamics relates to the biochemical and physiological effects of the drug upon the body or pathogen. Farmakodynamika vztahuje na biochemické a fyziologické účinky léku na lidské tělo nebo patogenu. Those effects include the following: Tyto účinky jsou následující:

 • WBC Upregulation: Oligodynamic Ag+ appears to modulate and/or upregulate reactive oxygen species (ROS) generated by WBCs. WBC Upregulation: Iontové-koloidní Ag + zdá modulovat a / nebo upregulate reaktivních kyslíkových druhů (ROS) vytvořené WBCs. ROS are the strategic hand grenades utilized by WBCs to destroy pathogens. ROS jsou strategické ručních granátů využívaných WBCs zničit patogeny. It is now becoming clear that oligodynamic Ag+ promotes the respiratory burst of WBCs. 62 , 58 Nyní je zřejmé, že iontové-koloidní Ag + podporuje dýchání vzplanout WBCs. 62, 58
 • Lymphocytic Migratory Modulation: The potential of oligodynamic Ag+ to help support chemotaxis and tissue targeting by lymphocytes is self-evident because of its propensity to generate Jarisch-Herxheimer Effects (JHEs). Lymfocytární Stěhovavé Modulation: Potenciál iontové-koloidní Ag + k podpoře chemotaxe a tkání cílení podle lymfocytů je samo-zřejmé, protože jeho tendence vytvářet Jarisch-Herxheimer účinky (JHEs). JHEs modulate inflammatory cytokines which, in turn, can enhance lymphocytic migration. 63 , 64 , 58 More work needs to be done to confirm this action of silver during JHEs. JHEs modulují zánětlivé cytokiny, což může zvýšit lymfocytický migrace. 63, 64, 58 Další práce je třeba udělat k potvrzení této akce stříbra během JHEs.
 • Leucocytogenesis/leucocytosis Induction: As early as 1916, it was noted that oligodynamic/colloidal silver formulations induced leukocytosis. 65 Bechhold confirmed that preliminary evidence was documented for oligodynamic silver to increase both RBC and WBC counts, but only after an initial hemolytic action took place that was transitory and typically uneventful. 66 One recent pilot study reported that high (120 cc of 1500 ppm silver equaling 180 mg of silver) concentrations of mild silver protein (MSP) given at one time can induce severe pancytopenia. Leucocytogenesis / leukocytóza Indukce: Již roku 1916, bylo zjištěno, že iontové-koloidní / koloidní stříbro formulací indukoval leukocytosis. 65 Bechhold potvrdilo, že předběžné důkazy zdokumentovány pro iontové-koloidní stříbra zvýšit jak RBC a WBC počítá, ale jen po počátečním hemolytickou akce proběhla , které bylo přechodné a obvykle jednotvárný. 66 Jedna nedávná studie uvedlo, že vysoký (120 cm na 1500 ppm stříbra equaling 180 mg stříbra) koncentrace stříbra povlov protein (MSP) v daném okamžiku může vyvolat těžkou pancytopenia. Nevertheless, a total recovery rapidly ensued. 65 , 67 Nicméně celkové obnovy rychle následovala. 65, 67
 • Phagocytic Index: A comprehensive retrospective text provided by Bechhold in 1919 supported oligodynamic silver's ability to upregulate the phagocytic index. 68 Today's peer-reviewed literature has clarified these properties for oligodynamic Ag+ as documented in the preceding three paragraphs. Fagocytární Obsah: Komplexní retrospektivní text poskytl Bechhold v roce 1919 podpořil iontové-koloidní stříbro schopnost upregulate na fagocytární index. 68 Dnešní peer-literatuře upřesnila tyto vlastnosti iontové-koloidní Ag + jsou dokumentovány v předchozích odstavcích.
 • Jarisch-Herxheimer Events (JHEs): Rapidly self-resolving, uneventful hepatomegaly may be seen in beneficial outcomes when extremely large doses of oligodynamic Ag+ are given at one time (ie, ≥ 50 mg silver). Jarisch-Herxheimer události (JHEs): Rychle samo-řešení, jednotvárný hepatomegaly lze vidět v prospěšných výsledků při extrémně velkých dávkách iontové-koloidní Ag + jsou uvedeny v jedné době (tj. ≥ 50 mg stříbra). Such beneficial outcomes may undergo mid-process events that reveal interim transitory and self-resolving liver enzyme elevation due to fragmentation of pathogen loads from infected host liver cells (ie, classical Jarisch-Herxheimer, autolysis, or apoptotic induction events). 69 , 70 , 71 Likewise, self-limiting, self-resolving hemolysis, myalgia, rigors, fevers, malaise, headaches, nausea, and, rarely, a transitory immune system activation of coagulation (ISAC) may result from events associated with die-off. 72 To mitigate these events, see Post-JHEs Management below. Takové prospěšných výsledků lze podrobit mid-procesu událostí, které odhalí prozatímní přechodná a sebehodnocení-řešení elevace jaterních enzymů v důsledku roztříštěnosti patogenních zátěží z infikovaných hostitelských jaterních buněk (tj. klasické Jarisch-Herxheimer, autolýza, nebo indukční apoptotic události). 69, 70 , 71 Stejně tak sebe-omezení, samoregulace-řešení hemolysis, myalgie, rigors, horečky, malátnost, bolesti hlavy, nevolnost, a jen zřídka, přechodné imunitní systém aktivace koagulace (ISAC) může vyplývat z akcí spojených s die-off. 72 ke zmírnění těchto událostí, viz Post-JHEs Vedení níže.

Pathogen-Associated Pharmacodynamics Patogen-Přidružen Farmakodynamika

Particle charge Casticove poplatek

Feng has noted, 'It is revealed that bulk silver in an oxygen-charged aqueous media catalyzes the complete destructive oxidation of microorganisms. Silver and hydrogen peroxide acted synergistically on the viability of E. Feng zaznamenala, 'Je odhalil, že hromadné stříbra v kyslíku-účtováno vodné média catalyzes úplné destruktivní oxidaci mikroorganismů. Stříbro a peroxid vodíku působil synergicky na životaschopnost E. coli K-12. coli K-12. It appears that the combined toxic effect of silver and hydrogen peroxide may be related with damage to cellular proteins. Zdá se, že toxický účinek v kombinaci stříbrné a peroxidu vodíku mohou být spojené se škodami na buněčné proteiny. However, the mechanism of antimicrobial effects of silver is still not fully understood. Nicméně mechanismus antimikrobiální účinky stříbra stále ještě není plně pochopen. The effects of silver ions on bacteria may be complicated; however, direct observation of the morphological and structural changes may provide useful information for understanding the comprehensive antibacterial effects and the process of inhibition of silver ions." 73 (Italics added by authors.) Účinky stříbrných iontů na bakterie mohou být komplikované, ale přímé pozorování morfologické a strukturální změny mohou poskytnout užitečné informace pro pochopení komplexních antibakteriální účinky a proces inhibicí stříbrných iontů. "73 (Kurzíva přidal autorů.)

Further elucidation on the complicated effects of nanoscalar Ag+ on bacteria now extends beyond its known (a) lethal oxidation of the pathogen. It also involves (b) an "intermolecular electron transfer," resulting in an electrocution of the pathogen;3 (c) a binding and chelating to essential pathogen receptor sites, which defeats the pathogen's mechanisms of invasion into host cells;3 (d) an ion non-dependent heightened catalytic action 74 and (e) cleavage, which fragments essential pathogen/proteinaceous structures. 75 Další vysvětlení pro složité účinky nanoscalar Ag + na bakterie nyní přesahuje jeho známé (a) letálního oxidaci patogenu. Také se (b) "mezimolekulární elektronového přenosu", což vede k elektrickým proudem z patogenu, 3 (c) závazný a chelátotvorných k základním patogenu receptor lokalit, které maří patogenu z mechanismů invaze do hostitelské buňky, 3 (d) ionty non-dependentní zvýšené katalytické činnosti 74 a (e) štěpení, které základní fragmenty patogenu / bílkovinné struktury. 75

Particle size Velikost částic

The size of each oligodynamic Ag+ particle in colloidal dispersion creates a cumulative surface area. Velikost každé iontové-koloidní Ag + částic v koloidní disperze vytváří kumulativní plochy. Such surface area is of utmost importance. Taková plocha je nesmírně důležitá. (See Baker et al. below) The antimicrobial actions of biocatalysts like oligodynamic Ag+ hydrosol are directly proportional to the ad sorption power upon a pathogen. 76 Ostwald demonstrated there was a geometric progression related to the surface area of hydrosol silver particles by assuming a starting point of one cubic centimeter of silver. (Viz Baker et al. Níže) antimikrobiální akcemi, jako biokatalyzátory iontové-koloidní Ag + hydrosol jsou přímo úměrné reklamní sorpce elektrárny na patogenu. 76 OSTWALD prokázána byla geometrická progrese souvisí s plochou povrchu hydrosol stříbrné částice tím, že výchozí místo jeden krychlový centimetr stříbra. When silver is incrementally reduced into smaller and smaller cubes, the net silver particles produced will eventually approach six square kilometer surface areas : 77 , 78 Když je stříbro přírůstkově snížena na menší a menší kostky, čisté stříbro částice vyrobené nakonec přístup šest čtvereční kilometr plochy: 77, 78

Uniform picoscalar oligodynamic Ag+ hydrosol generates an adsorption power many magnitudes of order greater than any previous silver hydrosol product. Jednotná picoscalar iontové-koloidní Ag + hydrosol vytváří adsorpční síly mnoha velikosti objednávky větší než jakékoli předchozí stříbro hydrosol produktu. A high nanometer nanoscalar silver product produced in a NASA-funded experiment produced the following observation in regards to a d sorption power: "It had already been noted that at 104 cells ml-1 and 50 ppb of silver ions, there are approximately 2.8 x 1010 silver ions per cell. This is a commentary on the use of the term 'oligodynamic.' Vysoká nanometrickém nanoscalar stříbrné výrobek vyrobený v NASA-financována experiment vyrobené následující pozorování v jde do d sorpce moci: "To už bylo uvedeno, že na 104 buněk ml-1 a 50 ppb stříbrných iontů je přibližně 2,8 x 1010 stříbrných iontů na buňku. Toto je komentář k používání pojmu 'iontové-koloidní'. In the most extreme situation (104 cells ml-1 with 250 ppb of silver), if one estimates the dry weight of a bacterial cell at 2.5 x 10-13 g, there should actually be more than one silver ion in the system for every atom in every bacterial cell. " 79 (Italics added by authors.) V nejkrajnější situaci (104 buněk ml-1 s 250 ppb stříbra), pokud jeden odhady suché hmotnosti bakteriální buňka na 2,5 x 10-13 g, tam by měla být ve skutečnosti více než jedné stříbrné ionty v systému pro každého atom v každé bakteriální buňky. "79 (Kurzíva přidal autorů.)

Particle concentration Koncentrace částic

See the following section on Therapeutic Index (TI). Viz následující sekce pro Terapeutické index (TI).

Therapeutic Index Terapeutické Obsah

Fundamentally, the Therapeutic Index (TI) range falls specifically between silver concentration levels that will be toxic to the host versus non-toxic silver concentration levels that will reliably and consistently cure infection. Zásadně se Terapeutické index (TI) škály spadá konkrétně mezi stříbrné úrovně koncentrace, které budou toxické pro hostitele versus non-toxické koncentrace stříbra, které spolehlivě a trvale vyléčit infekci. The EPA has established one end of the TI by determining the lowest observed adverse event level (LOAEL) for both intravenous and oral intake. EPA zavedla jeden konec se TI by stanovení nejnižší úrovně pozorované nežádoucí příhody (LOAEL) jak pro intravenózní a perorální příjem. Note that only a non-pathological cosmetic discoloration (ie, argyria) is established as the sole "adverse event." Comprehensive retrospective analysis spanning over 56 years by EPA 80 and ATSDR 81 found NO other adverse events associated with silver exposure. Upozorňujeme, že pouze non-patologických kosmetické barvy (tj. argyria) je jako jediný "nežádoucí události." Komplexní retrospektivní analýze zahrnující více než 56 let EPA 80 a ATSDR 81 nalezeno žádné jiné nežádoucí účinky spojené s expozicí stříbra. For a 70 kilogram patient, intravenous silver is limited to one (1) gram over any two-to nine-year period, and for oral intake, to twenty-five (25) grams over a 70-year period. U 70 kg pacienta, intravenóznímu stříbro je omezena na jeden (1) gram více než dvou-až devět-leté období, a pro perorální příjem, na dvacet pět (25) gramů více než 70-leté období. These values reflect the best gauge to prevent argyric iatrogenesis. Tyto hodnoty odrážejí nejlepší rozchod, aby se zabránilo argyric iatrogenesis.

To determine the other end of the TI, the following publications collectively provide compelling data regarding safe and effective dosage levels for oligodynamic Ag+ hydrosol when treating a broad scope of human infections: Chcete-li zjistit, na druhé straně TI, následující publikace společně poskytnout přesvědčivé údaje týkající se bezpečného a účinného dávkování limity iontové-koloidní Ag + hydrosol při léčbě široký rozsah lidských infekcí:

Zhao et a l. provided an excellent retrospective review on the key 13 factors critical to the chief pharmacodynamic in vitro parameters establishing oligodynamic Ag+'s therapeusis, including the complete inhibitory concentrations (CIC), the Minimum Bactericidal Concentration (MBC), as well as the log killing time (LKT). 82 Zhao et a L. předpokladu vynikající zpětnou recenzi na klíč 13 kritických faktorů pro šéfa farmakodynamická in vitro parametry založení iontové-koloidní Ag + 's therapeusis, včetně kompletního inhibiční koncentrace (CIC), minimální baktericidní koncentrace (MBC), stejně jako deník zabíjení času (LKT). 82

A comprehensive study commissioned by NASA reported that, "Three experiments were done with E. coli. The first two employed silver propionate (a silver salt). Cell populations were quite stable at room temperature in the absence of the added silver. The silver killed the cells. The process was not precisely exponential, but there was no indication that killing would not ultimately be complete. The extinction times (10-4 killing) might have ranged from < 2 hrs. to approximately 4 hrs. at 50 ppb of silver and from < 1 hr to approximately 2 hrs. at 250 ppb. Silver from the electrolytic ion generator was used in the third experiment, and the probable extinction times were approximately 4 hrs. and approximately 2 hrs. again at 50 and 250 ppb, respectively." 83 Komplexní studie, kterou NASA oznámilo, že "Tři pokusy byly učiněny s E. coli. První dva zaměstnaní stříbro propionátu (stříbrné soli). Buněčné populace byly poměrně stabilní při pokojové teplotě v nepřítomnosti přidané stříbra. Stříbrné zabil buňky. proces nebyl přesně exponenciální, ale neexistuje žádný náznak, že zabití nebylo nakonec být kompletní. zánik krát (10-4 usmrcení) může mít v rozmezí od <2 hrs. přibližně 4 hodiny. 50 ppb stříbrné a <1 hod do cca 2 hodin. 250 ppb. Stříbro z elektrolytické ionty generátoru byl použit ve třetím pokusu, a pravděpodobná extinkčního doba byla asi 4 hodiny. a asi 2 hodiny. zase na 50 a 250 ppb, resp ". 83

Berger has shown that the minimal lethal dose (MLD) for both gram-positive and gram-negative pathogens with oligodynamic Ag+ is ten to 100 times greater than silver sulfadiazine (also a silver salt). 84 Berger se ukázalo, že minimální letální dávka (MLD) pro oba gram-pozitivním a gram-negativní patogeny s iontové-koloidní Ag + je deset až 100krát větší než stříbro sulfadiazine (i stříbrné soli). 84

More recently, an in vitro study by Baker et al . found that, "Nanometer-sized silver particles were… found to exhibit antibacterial effects at low concentrations. The antibacterial properties were related to the total surface area of the nanoparticles. Smaller particles with a larger surface to volume ratio provided a more efficient means for antibacterial activity. The nanoparticles were found to be completely cytotoxic to E. coli for surface concentrations as low as 8 microg of Ag/cm2." 85 Nedávno, in vitro studie Baker et al. Zjištěno, že "nanometrů-stříbrná velikosti částic bylo ... bylo zjištěno, že vykazují antibakteriální účinky při nízkých koncentracích. Antibakteriální vlastnosti byly v souvislosti s celkovou plochu na nanočástice. Menší částice s větší poměr povrchu k objemu poskytnutých účinnější prostředky pro antibakteriální činnosti. nanočástice bylo zjištěno, že jsou zcela cytotoxický na E. coli pro povrchové koncentrace tak nízké, jak 8 microg z Ag/cm2. "85

These in vitro studies follow closely to the authoritative medical literature for in vivo applications. Tyto studie in vitro pozorně sledovat, aby autoritativním lékařské literatury pro in vivo aplikace. The key to in vivo dosing is saturating the foci (whether local or systemic) with approximately 1 ppm to approximately 10 ppm oligodynamic Ag+ for acute infectious processes, and up to 27 ppm for chronic infectious with heavy pathogen loads. Klíčem k in vivo dávkování je saturující o ložisek (ať už lokální nebo systémové) s přibližně 1 ppm přibližně 10 ppm iontové-koloidní Ag + pro akutní infekční procesy, a až 27 ppm pro chronické infekční patogen s těžkými břemeny.

For example, in acute local and systemic infectious processes, the older, authoritative medical literature reported on two popular silver hydrosol products used to treat humans, namely Collosol Argentum and Electrargol. Například v akutní lokální a systémové infekční procesy, starší, autoritativní lékařské literatury hlášené na dvě populární stříbrné hydrosol přípravky používané k léčbě lidí, tedy Collosol Argentum a Electrargol. Collosol Argentum, also known as Colsargen, was a 500 ppm concentration of silver in water, equivalent to 500 mcg/cc. Collosol Argentum, známé také jako Colsargen byla 500 ppm koncentrace stříbra ve vodě, což odpovídá 500 mcg / cc. For local infections, it was diluted to a 167 ppm concentration. "For injections in systemic infections the recommended dose is 30 drops (2 cc.)." 86 Therefore, the typical IV dosage for systemic infections totaled 1 mg of silver as silver hydrosol. Pro místní infekcí bylo ředí na koncentraci 167 ppm. "Pro injekci v systémových infekcí je doporučená dávka je 30 kapek (2 cm).." 86 Z toho vyplývá, že typickým IV dávkování pro systémovou infekcí činil 1 mg stříbra ve stříbrných hydrosol . However, for more severe acute and invasive infections such as advanced puerperal septicemia, a clinical report appearing in The Lancet called for up to 20cc administered as an IV push 2 to 4 times weekly. 87 In summary, the typical IV push dose in such situations would be the equivalent of 10 mg elemental silver. Avšak u těžších akutní a invazivní infekcí, jako jsou pokročilé puerperální infekce krve, klinické zprávě uvedené v The Lancet požadovala až 20cc podáván jako IV push 2 až 4 krát týdně. 87 V souhrnu typické IV push dávku v takových situacích by být ekvivalent 10 mg elementárního stříbra. For today's equivalency, this translates into 400cc to 500cc of a hypotonic picoscalar oligodynamic Ag+ hydrosol rendered isotonic with sorbitol (4.9 grams sorbitol per 100cc hydrosol mixed together at the time of administration ~280mOSM) with a concentration range between 20ppm and 25ppm respectively. Pro dnešní ekvivalence, to se promítá do 400cc až 500cc a hypotonická picoscalar iontové-koloidní Ag + hydrosol tavené izotonickým s sorbitol (4,9 g sorbitolu na 100cc hydrosol smíchají v době podání ~ 280mOSM), jehož koncentrace se pohybují mezi 20ppm a 25ppm resp.

Electrargol was a 400 ppm concentration of silver in water equivalent to 400 mcg/cc. 88 , 89 "The dose is 80 to 160 drops (5-10 cc.), injected intramuscularly or directly into a vein." Electrargol byla 400 ppm koncentrace stříbra ve vodě, což odpovídá 400 mcg / cc. 88, 89 "dávka je 80 až 160 kapek (5-10 cc.) Injektován intramuskulárně nebo přímo do žíly." 86 This dose was given several times weekly when indicated. 90 , 53 Therefore, the typical single IV dosage totaled 2 mg to 4 mg silver as silver hydrosol. 86 Tato dávka byla poskytnuta několikrát týdně, pokud je uvedeno. 90, 53 Z toho vyplývá, že typickým IV jediné dávky činily 2 mg až 4 mg stříbro jako stříbrné hydrosol.

So, what would be the modern dose equivalents when treating for acute local or systemic infections for a picoscalar silver hydrosol containing a pure oligodynamic content of 20 ppm to 25 ppm Ag+? Takže, jaké by měly být moderní ekvivalenty dávka při léčbě akutní lokální nebo systémové infekce pro picoscalar stříbra hydrosol obsahující čistý iontové-koloidní obsah 20 ppm až 25 ppm Ag +? Answer: IV dosages given once or several times weekly for an average 70 kilo patient, as either a 50cc to 75cc slow push or 150cc to 200cc isotonic drip, as indicated. Odpověď: IV dávkách vzhledem k tomu, jednou nebo několikrát týdně v průměru 70 kilo pacienta, buď jako 50ccm k 75cc pomalé tlačení nebo 150cc na 200cc izotonickým kapání, jak je uvedeno. When exceeding 150cc in a single IV drip, it is important to diligently monitor for hemolysis with urine dip sticks. Při překročení 150cc v jediném IV kapání, je důležité, aby pilně sledovat na hemolysis s močí omočí hole. Limit dosage on subsequent treatments to 150cc if significant hemolysis warrants. Limit dávkování na následné ošetření k 150cc-li významné hemolysis zdůvodňuje. Insignificant levels of hemolysis need not alter dosage levels. Nevýznamné hladiny hemolysis nemusí měnit dávkování úrovních.

For chronic infections with heavy loads and co-infections, what are the in vivo guidelines for utilizing IV oligodynamic Ag+ hydrosol in humans? Pro chronické infekce s těžkými břemeny a ko-infekce, co jsou in vivo pokyny pro využití IV iontové-koloidní Ag + hydrosol na lidech? Research conducted at a medical facility in Lucha Contra el Sida, Comayaguela (discussed above) appears to have determined this guideline, as well as the other end of the TI for oligodynamic Ag+. The study's conclusion found that the equivalent 91 of 27 ppm oligodynamic Ag+ (as the target saturation point for the blood plasma) was sufficient to completely convert to sero-negative all advanced AIDS patients presenting with frank Candidiasis or Wasting Syndrome, when provided as a single treatment dose.3 To approach a 27 ppm blood plasma concentration with a 20 ppm to 25 ppm oligodynamic Ag+ hydrosol formulation, see the following section on Protocol Proposal. Výzkum prováděný ve zdravotnickém zařízení v Lucha Contra el sida, Comayaguela (uvedené výše) se zdá, že se rozhodl tomuto pokynu, jakož i na druhé straně TI pro iontové-koloidní + Ag. Studie dospěla k závěru, zjistil, že ekvivalent 91 z 27 ppm iontové-koloidní Ag + (jako cílový bod nasycení pro krevní plazmy) byla dostatečná, aby zcela převést na elleo-negativní všem pokročilým AIDS pacientů představí s Frankem Candidiasis nebo marníte syndromem, pokud je to stanoveno jako jednorázové ošetření dose.3 Pro přístup a 27 ppm krevní plazmatické koncentrace 20 ppm až 25 ppm iontové-koloidní Ag + hydrosol formulaci, viz následující bod Návrh na protokolu.

Protocol Proposal & Call for Clinical Investigators Návrh protokolu & Výzva k Klinické Řešitelé

In cases of acute URTIs, per os , nebulized and intravenous administration may prove to be the best infectious control method yet discovered. V případě akutního URTIs, per os, nebulized a intravenózním podání se může ukázat jako nejlepší způsob kontroly infekčních dosud objeven. What follows is a call for clinical investigators to discover its fullest potential. Co bude následovat, je výzva pro klinické vyšetřovatelům odhalit svůj potenciál naplno.

 • Early Acute URTI: Per os dosage ranges are from one teaspoon to one tablespoon taken on an empty stomach every 20 to 60 minutes during initial stages (first week) of acute URTI – reducing dosages accordingly with symptom alleviation. Předčasné Akutní URTI: Per os dávka se pohybuje v rozmezí od jednoho lžička na jednu polévkovou lžíci brát na prázdný žaludek každých 20 až 60 minut, během počátečních fázích (první týden) akutní URTI - snížení dávky v souladu s zmírnění příznaků. If symptoms do not show clear improvement within 24 to 36 hours, or if symptoms should worsen, then in addition to continuing the upper po dosage schedule, incorporating investigational nebulized dosages of 5 cc given once or twice daily or even hourly may be required. Pokud příznaky nevykazují zřetelné zlepšení během 24 až 36 hodin, nebo pokud by se příznaky zhoršují, pak kromě toho, že bude pokračovat v horní po dávkování harmonogramu, který zahrnuje hodnocených nebulized dávkách 5 cc dána jednou nebo dvakrát denně nebo i hodinové mohou být požadovány. Follow up immediately with standard respiratory therapy, when indicated. Následné okamžitě se standardním respirační terapii, pokud je to uvedeno. Reduce dosage amount and frequency accordingly as symptoms improve. Snížit dávkování množství a frekvenci podle toho, jak příznaky zlepšení. (Also, see below the section on jurisprudence.) (Také viz níže oddíl o jurisprudenci.)
 • Acute Respiratory Distress: In severe cases that are stable or slowly deteriorating (acute respiratory distress), or in cases where rapid improvement is deemed medically necessary, investigational use of slow IV push given over 15 minutes of 50cc to 75cc once daily may bring about a rapid recovery within the following 24 to 36 hours. IV push contents should be prepared by a compounding pharmacy or an equivalent in-clinic "clean-field" processing system incorporating micofilters that meets applicable state or provincial regulations. Akutní dechová tíseň: V závažných případech, které jsou stabilní nebo pomalu se zhoršující (akutní respirační tísně), nebo v případech, kdy rychlé zlepšení je z lékařského hlediska považovány za nezbytné, hodnocených použití pomalé IV push uveden více než 15 minut 50 ccm do 75cc jednou denně může přinést asi rychlé zotavení v následujících 24 až 36 hodin. IV push obsah by měl být připraven o sdružování lékárně nebo ekvivalent-kliniky "clean-field" systém obsahující micofilters zpracování, které splňuje platné státní či provinční předpisů. By rendering the Ag+ hydrosol suspension isotonic with sorbitol, doses above 50cc may be frequently given safely and comfortably. 75cc of isotonic Ag+ hydrosol may be administered daily as a slow push over three consecutive days, if the case warrants. Do kafilériích Ag + hydrosol pozastavení izotonickým se sorbitolem dávky nad 50 ccm mohou být často vzhledem k tomu, bezpečně a pohodlně. 75cc isotonického Ag + hydrosol mohou být podávány denně jako pomalé tlačení během tří po sobě jdoucích dní, je-li případ vyžaduje. Reduce dosage amount and frequency accordingly as symptoms improve. Snížit dávkování množství a frekvenci podle toho, jak příznaky zlepšení.
 • Severe Acute Respiratory Distress: In acute, critical cases with rapid deterioration (severe respiratory distress), investigational use of isotonic IV drips administered to attain a cumulative 1 ppm to 10 ppm oligodynamic Ag+ blood plasma concentration from all sources ( po , nebulizer, and intravenous) should bring about a swift efficacious response. Těžký akutní respirační nouzi: V akutní kritické případy s rychlým zhoršováním (závažná respirační tísně), hodnocených použití izotonickým IV kapky podávány k dosažení kumulativní 1 ppm až 10 ppm iontové-koloidní Ag + krevní plazmatické koncentrace ze všech zdrojů (po, rozprašovač a intravenózního ) by mělo přinést rychlé účinná odpověď. To bring under control a rapidly deteriorating case, providing an IV drip over three hours of 150cc isotonic Ag+ hydrosol may be given daily for three or more consecutive days, in conjunction with po and nebulizer treatments. Pod kontrolou, aby rychle se zhoršující případě poskytnutí IV kapat přes tři hodiny 150cc izotonickým Ag + hydrosol může být poskytnuta denně po dobu tří nebo více po sobě jdoucích dnů, ve spojení s rozprašovač a po ošetření. Close monitoring for uneventful hepatomegaly or hemolysis is required. Pečlivé sledování pro klidný hepatomegaly nebo hemolysis je vyžadována. Run a liver panel and/or a complete CBC if symptoms indicate. Spusťte panel jater a / nebo úplné CBC-li se příznaky naznačují. Otherwise, simple monitoring for hemolysis via urine dip sticks should suffice. Jinak jednoduché sledování hemolysis močí omočí hole by měla být dostačující. If non-significant hemolysis or hepatomegaly develops, dosage schedule may continue at the higher levels. Pokud non-významný hemolysis nebo hepatomegaly vyvíjí, dávkovací schéma může pokračovat na vyšších úrovních. In the rare event that significant hemolysis or hepatomegaly arises, if possible discontinue dosage for 24 to 72 hours, except for nebulized administration, then resume dosage schedule as indicated above. V případě, že dojde k významnému vzácné hemolysis nebo hepatomegaly vzniká, je-li to možné přerušit dávkování u 24 až 72 hodin, kromě nebulized správy, potom obnovili dávkování harmonogramu, jak je uvedeno výše. Reduce dosage amount and frequency accordingly as symptoms improve. Snížit dávkování množství a frekvenci podle toho, jak příznaky zlepšení.
 • Chronic Infections with Heavy Loads and Co-Infections: In chronic non-URTI viral cases involving heavy pathogen loads, with or without significant URTI co-infections such as bacterial pneumonia or fungal pneumocystis carinii or even Tuberculosis, administering a cycle of 150cc to 200cc isotonic Ag+ hydrosol as an IV drip over three hours daily for four consecutive days, followed by a rest period of three days, can be repeated (when deemed necessary) for a total of three more cycles (16 isotonic Ag+ hydrosol drips in all over 30 days). Po dosages should be six tablespoons daily only taken on an empty stomach. Chronické infekce s těžkými břemeny, a Co-Infekce: U chronické virové non-URTI případy týkající se těžkých břemen patogen, s nebo bez výrazných URTI co-bakteriální infekce, jako je zápal plic nebo plísňové pneumocystis carinii nebo dokonce tuberkulóze, správu cyklus 150cc na 200cc izotonickým Ag + hydrosol jako IV kapání více než tři hodiny denně po dobu čtyř po sobě jdoucích dní, po kterém následuje odpočinek po dobu tří dnů, může být opakován (v případě potřeby) pro celkem tři cykly (16 izotonickým Ag + hydrosol kapky ve všech více než 30 dní ). Po dávky by měly být o šest polévkové lžíce denně, pouze brát na prázdný žaludek. Nebulized dosages remain the same as described above. Nebulized dávky zůstávají stejné, jak bylo popsáno výše. To further approach the "equivalent" of the 27 ppm silver plasma concentration, 90 minutes after completion of each 150cc to 200cc isotonic Ag+ hydrosol drip; administering 125 cc of 0.0375% H 2 O 2 over 90 minutes may recharge inactive silver back into oligodynamic Ag+, thereby greatly extending the therapeusis of the Ag+ without adding in additional quantities of silver hydrosol. Přístup k dalšímu "rovnocenné" z 27 ppm stříbra plazmatické koncentrace, 90 minut po ukončení každé 150cc na 200cc izotonickým Ag + hydrosol kapání, spravující 125 ccm na 0.0375% H 2 O 2 v průběhu 90 minut května dobíjet neaktivní zpět do iontové-koloidní stříbra Ag + , čímž se výrazně prodlužuje therapeusis z Ag +, aniž by byly doplněny v další množství stříbra hydrosol. (See Gallyas F, and Feng QL, et al., references.) If non-significant hemolysis or hepatomegaly develops, dosage schedule may continue at the higher levels. (Viz Gallyas F a Feng QL, et al., Odkazy.) Jestliže non-významný hemolysis nebo hepatomegaly vyvíjí, dávkovací schéma může pokračovat na vyšších úrovních. As RNA copies/ml plummet and symptoms improve, reduce dosages accordingly. Jak RNA kopií / ml olovnici a symptomy zlepší, snížit dávkování odpovídajícím způsobem.

All dosages are for an average 70 to 75+ kilo adult patient, with per os , investigational nebulized or investigational IV dosages being cut by one-half for patients approximately 37 kilos in size. Všechny dávky jsou v průměru 70 až 75 + kilo dospělých pacientů s per os, hodnocených nebulized nebo hodnocených IV dávkování je oddělen jeden-polovina pacientů přibližně 37 kilo velikost. For toddlers less than 20 kilos, the dosages are further reduced to just one-quarter of the adult amounts. Pro batolata je méně než 20 kilo, dávky jsou dále sníženy, aby jen jeden-čtvrtina dospělé částky.

JHE Pre- And Post-Management JHE pre-a post-Management

Pre-JHE Management: Prevention or lessening of expected JHEs or hepatomegaly and hemolysis is a new concept. Pre-JHE management: prevence nebo snížení očekávané JHEs nebo hepatomegaly a hemolysis je nový pojem. By giving the antioxidants selenium, glutathione + anthocyanins, vitamin E, lipoic acid, milk thistle (silymarin), and phosphatidylcholine in "loading" doses, a rapid upregulation of the seleno-enzyme glutathione peroxidase system will ensue. Tím, že antioxidanty selen, glutathion + antokyanů, vitamin E, lipoic kyseliny mléčné THISTLE (silymarin), a fosfatidylcholin v "naložení" dávkách, rychlé upregulation z seleno-enzymu glutathion peroxidázy systému budou následovat. Tolerance to silver may go up by several orders of magnitude with such loading doses.51 In fact, Murine studies indicated tolerance to silver was enhanced over 10,000 fold by the use of selenium and vitamin E pre-treatment. 92 , 93 , 51 Therefore, the key either is to take such loading doses a month or two prior to undergoing high amounts of IV treatment, or at the very least, to take these loading dosages daily, but always separated by a six-hour period post-IV administration. If taken together, each will tend to cancel out the other's benefits by binding to one another, as opposed to their intended targets. Tolerance k stříbro může jít až o několik řádů se takové ložné doses.51 Ve skutečnosti myší studie uvedené toleranci na stříbrné byl posílen nad 10.000 krát za použití selenu a vitaminu E pre-ošetření. 92, 93, 51 Proto, klíčem buď je přijmout takové ložné dávek za měsíc nebo dva před podstupují vysoké částky IV ošetření, nebo přinejmenším, aby tyto ložné denní dávky, ale vždy odděleny šesti-hodinových období post-IV správy. Jestliže dohromady, každý se bude tendenci rušit ostatní výhody vázáním jeden k druhému, jako protiklad k určenému cíli.

Post-JHE Management: To rapidly control and eliminate post-JHE symptoms, drinking an abundance of Licorice and Green tea ( ½ to one gallon daily) is usually sufficient. Post-JHE management: Pro rychlé zvládnutí a odstranění post-JHE symptomy, pitné spoustu Lékořice a Zelený čaj (půl na jeden galon denně) je většinou dostačující. Non-flush niacin, such as Inositol hexaniacinate, is also highly effective in the amount of 500 mg tid Historically, especially in terminal cases of disease it is extremely valuable to have patients perform enemas which involves one cup strong organic coffee or double-strength green tea rectal implants. Patients often report that they feel dramatically better since this procedure typically brings about instantaneous results. 94 Retain the rectal implant for 20 minutes or longer. Non-flush niacin, jako Inositol hexaniacinate, je také velmi efektivní ve výši 500 mg tid minulosti, zejména v terminálu případů onemocnění je nesmírně cenná, že pacienti provádět klystýr, který zahrnuje jeden šálek silné kávy organických nebo dvojité-síla zelených čaje konečníkový implantátů. Pacienti často uvádějí, že se cítí výrazně lépe, protože tento postup obvykle přináší okamžité výsledky. 94 Nehodící se konečníkový implantátu po dobu 20 minut nebo déle. Performing a purified water enema prior to the rectal implant will better insure retention compliance and best results. Provedení voda klystýr před zahájením konečníkový implantát bude lépe pojistit uchovávání dodržování a dosažení nejlepších výsledků. In rarer situations, careful screening for immune system activation of coagulation (ISAC) 95 must be treated with heparin and/or lumbokinase or nattokinase. V vzácnější situací, pečlivé vyšetření imunitního systému aktivace koagulace (ISAC) 95, musí být zacházeno s heparinem a / nebo lumbokinase nebo nattokinase.

CAM Adjunctive Support CAM Adjunctive Podpora

In addition to the recharging effects of administering H 2 O 2 post-IV Ag+ 55, 56, 73 hydrosol, garlic capsules rich in Alliin, as opposed to Allicin, such as Pharmax’s Garlic Freeze-Dried, 96 , 97 , 98 , 99 and probiotics, such as Pharmax's HLC Intensive Capsules containing over 20 b illion viable organisms per capsule, 100 prove very important in the management of URTIs, as well as any associated gut dysbiosis. Navíc k dobíjení účinky podávání H 2 O 2 post-IV Ag + 55, 56, 73 hydrosol, česnek kapsle bohaté Alliin, na rozdíl od Allicin, jako Pharmax se hnout-Česnek sušený, 96, 97, 98, 99 a probiotik, jako Pharmax to HLC Intenzivní Kapsle obsahující více než 20 b illion životaschopných organismů na kapsle, 100 ukázat jako velmi důležité při řízení URTIs, jakož i veškeré související střevní dysbiosis.

Olive leaf extract rich in d-lenolate, 101 , 102 , 103 , 104 can serve as an excellent means to more slowly reduce viral loads. Olivový listů bohatých na d-lenolate, 101, 102, 103, 104 může sloužit i jako výborný prostředek k pomaleji snížení virové zátěže. When given one to two months in advance of IV Ag+ hydrosol administration, this ability of d-lenolate also will serve indirectly as an "adaptogen," wherein low-levels of die-off will induce tolerance for more significant die-offs expected in the near future from silver administration. Když uveden jeden až dva měsíce před IV Ag + hydrosol správy, tato schopnost D-lenolate nepřímo také bude sloužit jako "adaptogen," v němž nízkou úrovní-Die-vypnuto bude indukovat toleranci k výraznější die-off očekává v blízké budoucnosti od stříbra správy.

Currently IMREF is devising oral protocols to induce endogenous production of H2O2. V současné době je IMREF sestavením ústní protokoly, které se indukuje endogenní produkce H2O2. This is accomplished with Vitamins C and K. More on this later. To se provádí s vitamíny C a K. Další informace na toto později.

Jurisprudence Jurisprudenci

Four steps are required for proper jurisprudence concerning Ag+ hydrosol administration when used off-label: (1) A well written Informed Consent form should be read and signed by any patients undergoing nebulized or IV Ag+ hydrosol treatment. Čtyři kroky jsou potřebné pro řádné jurisprudenci o Ag + hydrosol správy, pokud se používají mimo-štítek: (1) A i písemného souhlasu formě je třeba číst a podepsané žádné pacientů podstupujících nebulized nebo IV Ag + hydrosol léčby. (2) Clinical progress notes must be complete and thorough. (2) Klinické poznámky pokroku musí být úplné. (3) Careful regular monitoring with urine dip sticks for hemolysis, and if warranted, follow-up CBC counts and liver function tests (LFTs) may be advisable. (3) Opatrně pravidelné sledování s močí omočí hole pro hemolysis, a pokud jsou oprávněné, postupujte-nahoru CBC počítá a jaterní funkční testy (LFTs) mohou být vhodné. (4) Utilizing a compounding pharmacy or "in-clinic equivalent" according to all state regulations when processing Ag+ hydrosol off-label into an injectible format is required. (4) využívající směsí lékárny nebo "in-poradna ekvivalent" podle všech státních předpisů při zpracování Ag + hydrosol volno-štítek na injectible formát je vyžadováno. Please see the IMREF web site to download a sample patient informed consent form. Více informací naleznete na internetových stránkách IMREF stáhnout vzorek pacienta informovaný souhlas formulář.

Conclusion Závěr

Nanoscientists have produced low nanoscalar or better oligodynamic Ag+ hydrosol, which is a very promising and safe anti-viral agent. Nanoscientists přineslo nízkou nanoscalar nebo lepší iontové-koloidní Ag + hydrosol, což je velmi slibný a bezpečné proti virové-agent. Its proper use will undoubtedly impact the global control of these diseases within this century. Jejich správné použití bude nepochybně dopad na globální kontroly těchto onemocnění v tomto století.

Correspondence Korespondence

The two authors have extensive clinical experience using picoscalar oligodynamic Ag+ hydrosol. Obou autorů mají rozsáhlé klinické zkušenosti s použitím picoscalar iontové-koloidní Ag + hydrosol. Neither author has any financial ties to commercial or proprietary silver hydrosol products. Ani autor nemá žádné finanční vazby na obchodní nebo vlastnické stříbro hydrosol produktů. Eric Gordon, MD, is Medical Director for Gordon Medical Associates in Eric Gordon, MD, je ředitelem Zdravotnické Gordon Lékařská Associates v Santa Rosa, Santa Rosa, California; 707-575-5180. California; 707-575-5180. He may be contacted at gordonmd@sonic.net . Ten může být kontaktován na gordonmd@sonic.net. Kent Holtorf, MD, is Medical Director for the Hormone and Longevity Medical Center, Inc. at 23441 Madison Street, #215, Torrance, California 90505; 310-375-2705. Kent Holtorf, MD, je ředitelem Zdravotnické hormonu a dlouhověkost Medical Center, Inc 23441 Madison Street, # 215, Torrance, California 90505, 310-375-2705. He may be reached at www.hormoneandlongevitycenter.com Ten může být dosaženo v www.hormoneandlongevitycenter.com

References Odkazy1 See: http://www.clevelandclinicmeded.com/ diseasemanagement/infectiousdisease/urti/urti.htm 1 Viz: http://www.clevelandclinicmeded.com/ diseasemanagement / infectiousdisease / urti / urti.htm

2 See: http://www.dartmouth.edu/~health/resources/uri.html 2 Viz: http://www.dartmouth.edu/ ~ zdraví / zdroje / uri.html

3 Antelman MS. 3 Antelman MS. Method of curing AIDS with tetrasilver tetroxide molecular crystal devices. USPTO # 5,676,977 , October 14, 1997. Způsob vytvrzování AIDS s tetrastříbro tetroxid molekulární krystaly. USPTO # 5676977, říjen 14, 1997.

4 Dean W, et al. 4 Děkan W, et al. Reduction of viral load in AIDS patients with intravenous mild silver protein – Three case reports. Clinical Practice of Alternative Medicine , 2001 Spring. Snížení virové zátěže u pacientů s AIDS v intravenóznímu povlov stříbro bílkovin - Tři kazuistik. Klinické praxe z alternativní medicíny, jaro 2001.

5 Oka H, et al. 5 Oka H, et al. Inactivation of enveloped viruses by a silver-thiosulfate complex. Metal Based Drugs , 1994;1(5-6):511. Inaktivace obaleným virům a stříbro-thiosulfate komplexu. Metal zaloľená lékůy, 1994, 1 (5-6): 511.

6 Hussain S, et al. 6 Hussain S, et al. Cystine protects Na, K-ATPase and isolated human lymphocytes from silver toxicity. Biochem., Biophys Res Comm , 1992;189:1444-1449. Cystin chrání Na, K-ATPázy a izolovaných lidských lymfocytů ze stříbra toxicity. Biochem., Biophys Res výboru, 1992, 189:1444-1449.

7 Aiken C, In vitro MIC Test Against HIV-1, published account via email, AA-90 Results, 7 Aikene C, In vitro MIC Test proti HIV-1, zveřejněné účtu prostřednictvím e-mailu, AA-90 Results, Vanderbilt Vanderbilt University, Univerzita Karlova, School of Škola Medicine. 1997 Dec 16. Medicine. 1997 16 prosince.

8 Fields CB, et al. 8 Oblasti CB, et al. Method for treating blood borne viral pathogens such as immunodeficiency virus. United States Patent No. 6,066,489 . Metodu pro léčbu krve hradí virových patogenů, jako je virus imunodeficience. Spojených států patent č. 6066489. 2000 May 23. 2000 23. května.

9 Elechiguerra JL, Interaction of silver nanoparticles with HIV-1. J Nanobiotechnology . 9 Elechiguerra JL, Interakce stříbrné nanočástice s HIV-1. J nanobiotechnologie. 2005;3:6. 2005; 3:6.

10 Zhong-Yin, Z, et al. 10 Zhong-Jin, Z, et al. Zinc inhibition of renin and the protease from Human Immunodeficiency Virus Type 1. Biochemistry , 1991 Sept 10;30(36):8717-21. Zinek inhibicí reninu a proteázou z lidské imunodeficience typu 1. Biochemie, 1991 Září 10, 30 (36) :8717-21.

11 Grier N, Silver and Its Compounds. In: Disinfection, Sterilization and Preservation, S. Block, edit., Lea & Febiger, 11 Grier N, Stříbro a jeho sloučeniny. V: Dezinfekce, sterilizace a uchovávání, S. Block, upravit., Lea & Febiger, Philadelphia, Philadelphia, PA, 1983; p. PA, 1983, s. 380. 380.

12 Shimizu F, Shimizu Y, Kumagai K, Specific inactivation of Herpes simplex virus by silver nitrate at low concentrations and biological activities of the inactivated virus. Antimicrobial Agents and Chemotherapy , 1976 July;10(1):57-63. 12 Shimizu M, Shimizu Y, Kumagai K, Zvláštní inaktivaci Herpes simplex virus do dusičnanu stříbrného při nízkých koncentracích a biologické aktivity v inaktivovaný virus. Antimikrobiálních látek a chemoterapie, červenec 1976; 10 (1) :57-63.

13 Thurman RB, Gerba CP. 13 Thurmanu RB, Gerba CP. The Molecular Mechanisms of Copper and Silver Ion Disinfection of Bacteria and Viruses. CRC Critical Reviews in Environmental Control , 1989;301. Molekulární mechanismy, mědi a stříbra Ion Dezinfekce Bakterie a viry. CRC kritické Recenze kontrolu v oblasti životního prostředí, 1989, 301.

14 Coleman VR, Wilkie J, Levinson WE, Stevens T, Javetz E. Inactivation of Herpesvirus hominis Types 1 and 2 by silver nitrate in vitro and in vivo. Antimicrob Agents & Chemother, 1973;4:259. 14 Coleman VR, Wilkie J, Levinson WE, Stevens T, Javetz E. Inaktivace herpesvirus hominis typu 1 a 2, které dusičnanu stříbrného in vitro a in vivo. Antimicrob zmocněnkyněmi & Chemother, 1973, 4:259.

15 Russell AD, Hugo WB. 15 Russell AD, Hugo WB. Antimicrobial activity and action of silver. Prog Med Chem , 1994;31:354. Antimikrobiální aktivita a činnost stříbro. Prog Med Chem, 1994; 31:354.

16 Chang, TW, Weinstein, L, "In vitro Activity of Silver Sulfadiazine Against Herpesvirus hominis," JI nfect Dis, 1975 July;132(1):79-81. 16 Chang, TW, Weinstein, L, "In vitro Aktivita Stříbro Sulfadiazine Proti herpesvirus hominis," JI nfect Dis, červenec 1975; 132 (1) :79-81.

17 Tokumaru T, Shimizu Y, Fox CL. Antiviral activities of silver sulfadiazine in ocular infection. Res Commun Chem Pathol Pharmacol , 1974 May;8:151-8. 17 Tokumaru T, Shimizu Y, Fox CL. Antivirotikum činnosti stříbrná sulfadiazine v oční infekce. Res Commun Chem Pathol Pharmacol, 1974 května; 8:151-8.

18 18 Searle Searle AB. AB. The Use of Colloids in Health and Disease, (Quoting from the British Medical Journal , 1919 Jan 15; ls(17):83. Využití koloidy ve zdraví a nemoci, (citací z British Medical Journal, 1919 15. ledna; ls (17): 83.

19 Cliver DO, Sarles WB, Foell WK, Goepfert JM. 19 Cliver DO, Sarles WB, Foell WK, Goepfert JM. Biocidal effects of silver: Contract NAS 9-9300 Final Technical Report. Biocidní účinky stříbra: Smlouva NAS 9-9300 závěrečná technická zpráva. University of Univerzita Wisconsin, Accession Number – N70 23888, NASA CR Number – CR-108338, 1970 Feb; p. Wisconsin, číslo - N70 23.888, NASA Počet ČR - CR-108338, 1970 Feb; s. 4-4 through 4-6. 4-4 až 4-6.

20 Searle A B. The Use of Colloids in Health and Disease, (Quoting J. MacMunn in the British Medical Journal, 1917;I:685), EP Dutton and Company, NY, 1919; p. 20 Searle A B. Využití koloidy ve zdraví a nemoci, (J. MacMunn citací v časopise British Medical Journal, 1917, I: 685), EP Dutton a společnosti, NY, 1919, s. 86. 86.

21 Mahnel H, Schmidt M. Effect of silver compounds on viruses in water. Zentralbl Baktenol Parasitenk Infektionskr Hyg, Abt. 21 Mahnel H, Schmidt M. Vliv stříbra na přítomnost virů ve vodě. Zentralbl Baktenol Parasitenk Infektionskr Hyg, Abt. Orig. Orig. Reihe B. Reihe B. 1986;182:381. 1986; 182:381.

22 "Septacrol," Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 22 "Septacrol," Merck indexu, čtvrté vydání, Merck & Co, Inc, Rahway, NJ, 1930, s. 456. 456.

23 Leavitt RW, PhD (Prof. Microbiology). 23 Leavitt RW, PhD (Prof. Mikrobiologie). Brigham Brigham Young Mladý University, Microbiology Department, 1999 May 13; ref: ASAP – 1.25 ppm to 10 ppm concentrate of Ag+. Univerzita Karlova, Ústav mikrobiologie, 1999 13. května; ref.: ASAP - 1,25 ppm až 10 ppm soustředit Ag +.

24 24 Moyers Moyers CA, et al. CA, et al. Treatment of large human burns with 0.5% silver nitrate solution. Arch Surg , 1965 June;90:825. Léčba velké lidské popáleniny s 0,5% roztokem dusičnanu stříbrného. Arch Surg, 1965 červen, 90:825.

25 Ford LC, MD (Department of Obstetrics and Gynecology). 25 Ford LC, MD (katedra porodnictví a gynekologie). UCLA UCLA School of Medicine, Center for the Health Sciences, 1988 Nov 1. Školní of Medicine, Center for Health věd, 1988 1. listopad.

26 Carr HS, Wlodkowski TJ, Rosenkranz HS. 26 Carrova HS, Wlodkowski TJ, Rosenkranz HS. Silver Sulfadiazine: In vitro Antibacterial Activity. Antimicrobial Agents and Chemotherapy , Nov 1973;4(5):585-6. Stříbro Sulfadiazine: In vitro Antibakteriální aktivita. Antimikrobiálních látek a chemoterapie, listopad 1973, 4 (5) :585-6.

27 Hamilton-Miller, Shah, S, Shah, C. Silver Sulphadiazine: A Comprehensive in vitro Reassessment. Chemotherapy , 1993;39:406. 27 Hamilton-Miller, Shah, S, Shah, C. Stříbro Sulphadiazine: komplexní in vitro Přehodnocení. Chemoterapie, 1993, 39:406.

28 28 Searle Searle AB. AB. The Use of Colloids in Health and Disease, (Quoting Sir James Cantlie in the British Medical Journal , 1913 Nov 15). Využití koloidy ve zdraví a nemoci, (citovala Sira Jamese Cantlie v British Medical Journal, 1913 15.listopadu). EP Dutton and Company, NY, 1919; p. EP Dutton a společnosti, NY, 1919, s. 83. 83.

29 29 Searle Searle AB. AB. The Use of Colloids in Health and Disease, (Quoting CEA MacLeod in Lancet , 1912 Feb 3). Využití koloidy ve zdraví a nemoci, (CEA Macleod citací v Lancet, 1912 3. února). EP Dutton and Company, NY, 1919; p. EP Dutton a společnosti, NY, 1919, s. 83. 83.

30 "Neo-Protosil," Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 30 "Neo-Protosil," Merck indexu, čtvrté vydání, Merck & Co, Inc, Rahway, NJ, 1930, s. 350. 350.

31 "Silver Floride, Silver Iodate, Silver Iodide, Silver Lactate, Silver Nitrate" Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 31 "Stříbro Floride, Stříbro Jodičnan, jodid stříbrný, stříbrný laktát, dusičnan stříbrný" Merck indexu, čtvrté vydání, Merck & Co, Inc, Rahway, NJ, 1930, s. 460. 460.

32 32 Searle Searle AB. AB. The Use of Colloids in Health and Disease, (Quoting J. Mark Hovell in the British Medical Journal , 1917 Dec 15). Využití koloidy ve zdraví a nemoci, (J. Marka Hovell citací v časopise British Medical Journal, 1917 15. prosince). EP Dutton and Company, NY, 1919; p. EP Dutton a společnosti, NY, 1919, s. 86. 86.

33 "Collargol," Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 33 "Collargol," Merck indexu, čtvrté vydání, Merck & Co, Inc, Rahway, NJ, 1930, s. 178. 178.

34 See: http://www.emedicine.com/med/topic2184.htm 34 Viz: http://www.emedicine.com/med/topic2184.htm

35 "Argenol," Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 35 "Argenol," Merck indexu, čtvrté vydání, Merck & Co, Inc, Rahway, NJ, 1930, s. 91. 91.

36 See: http://www.clevelandclinicmeded.com/ diseasemanagement/infectiousdisease/urti/urti.htm#definition

37 Bechhold, H, Colloids in Biology and Medicine, translated by JGM Bullow. D. Van Nostrand Company, New York, 1919; p. 376.

38 Searle, AB, The Use of Colloids in Health and Disease, (Quoting Henry Crookes), EP Dutton and Company, NY, 1919; p. 70.

39 "Proganol," Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 422.

40 "Protargol," Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 424.

41 "Stříbro Nitrite, Stříbro Nucleinate, Stříbro Oxalate, Stříbro Oxide, Stříbro Permanganate, Stříbro Phenolsulphonate" Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 461.

42 Dick JD, PhD (Director of Bacteriology). Johns Hopkins University, Department of Pathology, Division of Microbiology, 1997 Feb 14; Ref: Aqua Argentica.

43 "Neo-Protosil," Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 350.

44 "Neo-Silvol," Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 350.

45 "Stříbro Protein, Stříbro Salicylate, Stříbro Sulphate, Stříbro Sulphide, Stříbro & Potassium Cyanide, Stříbro & Sodium Chloride, Stříbro & Sodium Thiosulphate, Stříbro & Thallium Nitrate, Silvol" Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 462.

46 Bechhold, H, Op. cit., p. 368.

47 "Septacrol," Merck's Index, fourth edition, Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, 1930; p. 456.

48 See: EPA/IRIS CASRN 7440-22-4, 1996. The EPA has provided dosage ranges that indicate not to: (1) exceed 1 gram of stříbro IV exposure over a 2 to 9 year time period for an average adult weighing 70 kg, or (2) not to exceed 25 grams orally over a lifetime for an average adult weighing 70 kg.

49 CRC Handbook of Chemistry and Physics, 80th Edition, ed. By David R. Lide, CRC Press, Boca Rotan, Fl, 1999-2000, Section 15, p. 28.

50 Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) Toxicological Profile for Stříbro – CAS# 7440-22-4, Dec. 1990, Section: 2.3.2.4 -OTHER ROUTES OF EXPOSURE.

51 Fung MC, Bowen DL. Stříbro Products for Medical Indication: Risk-Benefit Assessment. Clinical Toxicology , 1996;34(1):121.

52 Rungby J, Danscher G. Localization of Exogenous Stříbro in Brain and Spinal Cord of Stříbro Exposed Rats. Acta Pharmacol Toxicol. 1984;60:92-8.

53 Duhamel BG. Electric metallic colloids and their therapeutic applications. The Lancet . 1912 Jan 13.

54 Fuller AW. Severe epidemic encephalitis. The Lancet , 1926 July 24;2:172. Also see JAMA , 1926 Sept 25;1071.

55 Gallyas F. Physico-chemical mechanism of the Argyrophil I reaction. Histochemistry . 1982;74:393.

56 Gallyas F. Simultaneous determination of the amounts of metallic and reducible stříbro in histologic specimens. Histochemistry . 1979;64:77-86.

57 Padlewska KK, Schwartz RA. eMedicine Journal. 2001 Nov 2;2(11):(see under Histologic Fnidngs). www.emedicine.com/derm/topic595.htm

58 Jansson G. Harms-Ringdahl M. Stimulating effects of mercuric- and stříbro ions on the superoxide anion in human polymorphonuclear leukocytes. Free Radic Res Commun, 1993;18(2):87-98.

59 Clayton GD, Clayton FE. Patty's Industrial Hygiene and Toxicology, 3rd revised edition, NY, John Wiley & Sons, 1981; p. 1881-94.

60 Fowler BA, Nordberg GF. Stříbro. In: Handbook on the Toxicology of Metals, 1st edition, Friberg, L., Norbderg, GF, VB Vouk, eds., Elsevier/North-Holland Biomedical Press, NY, 1979; p. 579-86.

61 Phalen, RF, Morrow, PE, Health Phys, 1973; 24:509. In: Clayton, GD, FE Clayton, Patty’s Industrial Hygiene and Toxicology , 3rd revised edition, NY, John Wiley & Sons, 1981; 1890.

62 Samuni A, et al. On the Cytotoxicity of Vitamin C and metal ions. Eur J Biochem . 1983;99:562.

63 Horsmanheimo, M. Lack of proliferation of circulating white blood cells in patients with syphilis before and after a Jarisch-Herxheimer Reaction. Br J Vener Dis . 1978 Aug;54:225-8.

64 Loveday C, Bingham JS. Changes in circulating immune complexes during the Jarisch Herxheimer Reaction in secondary Syphilis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis . 1993 Mar;12:185-91.

65 Brown G. Colloidal stříbro in sepsis. Journal of the American Association of Obstetricians and Gynecologists , 1916 Jan.

66 Bechhold H. Op. cit., p. 371-4.

67 Dean W, et al. "Reduction of viral load in AIDS patients with intravenous Mild Stříbro Protein – Three Case Reports," Clinical Practice of Alternative Medicine , 2001 Spring;2(1):48-53.

68 Bechhold H. Op. cit., p. 371-2.

69 Rikimaru T, et al. Three cases of localized pleural Tuberculosis which looked exacerbated during antituberculous chemotherapy. Kekkaku . 1991 Feb;66:101-7.

70 Karachunskii MA. Exacerbation of pulmonary Tuberculosis during chemotherapy. Probl Tuberk , 1996;23-5.

71 Lawrence C, et al. Seronegative chronic relapsing Neuroborreliosis. Eur Neurol , 1995;35:113-7.

72 Berg D, Berg LH, Couvaras J. Is CFS/FM due to an undefined hypercoagulable state brought on by immune activation of coagulation? Does adding anticoagulant therapy improve CFS/FM patient symptoms? AACFS Proceedings : Cambridge, MA. 1998 Oct 10-12;62.

73 Feng QL, et al. "A mechanistic study of the antibacterial effect of stříbro ions on Escherichia coli and Staphylococcus aureus," J Biomed Mater Res , 2000 March;52:662.

74 Morones, JR, et al., "The bactericidal effect of stříbro nanoparticles," Nanotechnology, 2005;16:2346-2353.

75 Eichorn GL, et al. Interaction of metal ions with biological systems, with special reference to stříbro and gold. Proceedings of the First International Conference on Gold and Stříbro In Medicine , Bethesda, MD, published by The Stříbro Institute, Washington, DC 1987 May 13-14;4.

76 Bodansky M. Introduction to Physiological Chemistry, John Wiley & Sons, Inc., NY, 1934; p. 22-3.

77 Bechhold, H. Op. cit., p. 13, 366 & 368.

78 Hartman RJ. Colloid Chemistry, Houghton Mifflin Co., The Riverside Press, Cambridge, MA, 1939; p. 13.

79 Cliver, DO, et al., "Biocidal Effects of Stříbro: Contract NAS 9-9300 Final Technical Report," University of Wisconsin, Accession No. N71-24436, NASA CR-114978, Code G3, Category 04, February 1971; p. 5-2.

80 EPA/IRIS CASRN 7440-22-4, 1996.

81 Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) Toxicological Profile for Stříbro – CAS# 7440-22-4, Dec. 1990.

82 Zhao G, Stevens SE. Multiple parameters for the comprehensive evaluation of the susceptibility of Escherichia coli to the stříbro ion. Bio Metals, 1998;11:28.

83 Cliver, DO, et al., Op. cit. February 1971; p. 3-1.

84 Berger, TJ, et al., "Electrically Generated Stříbro Ions: Quantitative Effects on Bacterial and Mammalian Cells," Anti Microb Agents , 1976;9(2):357-8.

85 Baker C, et al. Synthesis and antibacterial properties of stříbro nanoparticles. J Nanosci Nanotechnol, 2005 Feb;5(2):244-9.

86 Woods HC, et al. The Dispensatory of The United States of America, Centennial (22nd) Edition, JB Lippincott Co., Philadelphia, 1937; p. 1578.

87 Sanderson-Wells TH. A case of Puerperal Septicemia successfully treated with intravenous injections of Collosol Argentum. The Lancet, 1918 Feb 16;258.

88 "E. Fougera & Co." Reports Council on Pharmacy and Chemistry Reports, 1920;58.

89 Council on Pharmacy and Chemistry of the American Medical Association, In: Hill, WR, Pillsbury, DM, Argyria: The Pharmacology of Stříbro, The Williams & Wilkins Co., Baltimore, MD, 1939; p. 170.

90 Searle, AB, The Use of Colloids in Health and Disease, (Quoting J. MacMunn in the British Medical Journal , 1917;I:685), EP Dutton and Company, NY, 1919; p. 86.

91 The study used 40 ppm concentrations of tetrastříbro tetroxide. By deducting the oxygen amount, this leaves the equivalent of 27 ppm elemental stříbro concentration.

92 Wagner PA, Hoekstra WG, Ganther HE. Alleviation of stříbro toxicity by selenite in the rat in relation to tissue glutathione peroxidase. Proc Soc Exp Biol Med, 1975;148:1106-10.

93 Bunyan J, Diplock AT, Cawthorne MA, Green J. Vitamin E and stress. 8. Nutritional effects of dietary stress with stříbro in vitamin E- deficient chicks and rats. Br J Nutr, 1968;22(2):165-182.

94 "Liver Detoxification with Coffee Enemas as Employed in the Gerson Method," Townsend Letter for Doctors and Patients, #216, July 2001;45-50.

95 See: http://www.hemex.com/

96 Phamax: Nutriceutical & Biophysical Systems, product catalogue, WA, page PA 03. See www.pharmaxllc.com .

97 Yakovlev AI, Zvyagin SG. Influence of phytoncides on virus influenza A. Action of the volatile components from garlic and onion on virus influenza A. Byull Biol Med (Bull Biol Med), 1950;29:384-387(Russian).

98 Cai Y. Anticryptococcal and antiviral properties of garlic. Cardiol Pract, 1991;9:11.

99 Tsai Y, Cole LL, Davis LE, Lockwood SJ, Simmons V, Wild GC. Antiviral properties of garlic: in vitro effects on influenza B, herpes simplex, and coxsackie viruses. Planta Med, 1985;51:460-461.

100 Phamax: Nutriceutical & Biophysical Systems, product catalogue, WA, page PB 12. See www.pharmaxllc.com .

101 De Whalley CV, et al. Biochem Pharmacology, 1990;39:1743-50.


Garry F Gordon MD DO MD(H)
www.gordonresearch.com Click here to e-mail Dr. Gordon
600 N Beeline Hwy, Suite B, Payson, AZ 85541
Ph: (928) 472-4263 Fax: (928) 474-3819
All contents © 2007 GRI.  All rights reserved.